Dernek Tüzüğü

Türk Gastroenteroloji Derneği Tüzüğü

(18.03.1995 tarihli Genel Kurulca yapılan değişiklikler dahil)

I. Derneğin Adı ve Merkezi:

1. “Türk Gastoenteroloji Derneği” adı ile bilimsel bir dernek kuruluştur.

2. Dernek Genel Merkezi Ankara’da Bayındır Sokak 17/7 06420 Kızılay /ANKARA adresindedir.

II. Derneğin Konusu ve Amaçları

3. Dernek tamamıyla bilimsel olup, siyasetle uğraşmaz.

4. Amacı:
a) Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesi,
b) Memleket içinde ve dışında gastroenteroloji ile ilgili bilimsel teşekküllerle işbirliği ve teması temin etmek,
c) Gastroenteroloji konusunda bilimsel araştırma ve incelemeleri teşvik ve organize etmek,
d) Yurdumuzda, gastrointestinal sistem hastalıklarının önem ve mahiyetlerinin daha iyi anlaşılması için çeşitli araçlarla halkı aydınlatmak
e) Gastroenteroloji konusunda yayın yapmak,
f) Türkiye’de sindirim sistemi ve beslenme ile ilgili hastalıkların sebeplerini araştırmak ve sebeplerle savaşmak,
g) Ulusal ve uluslararası gastroenteroloji kongrelerini düzenlemek,
h) Yukarıdaki amaçlara ilişkin kurulmuş ve kurulacak vakıflar ve derneklerle işbirliği yapmak, ve bunların kuruluşlarına iştirak etmek.

5. Dernek, amacına uygun ve kamuya yararlı organizasyonlar kurabilir.

6. Dernek aşağıdaki kurucu üyeler tarafından kurulmuştur:

Prof. Dr. Zafer Paykoç:
Doktor, Mebusevleri Ayten Sokak 21, Ankara
Prof. Dr. Hamdi Aktan:
Doktor, Yenişehir Hatay Sokak 26, Ankara
Prof. Dr. Recai Ergüder:
Doktor, Vali Dr. Reşit Caddesi 73/14, Ankara
Prof. Dr. Selahattin Koloğlu:
Doktor, Ahmet Mithat Efendi Sok. 10, Ankara
Prof. Dr. Hilmi Akın:
Doktor, Bahçelievler 3. Cadde 17, Ankara
Prof. Dr. Naci Ayral:
Doktor, Çankaya Gölgeli Sokak 17/2, Ankara
Prof. Dr. Namık Kemal Menteş:
Doktor, E.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Ahmet İhsan Aksan:
Doktor, Karanfil Sokak 5/12, Ankara
Dr. Alaeddin Erkmen:
Doktor, Mebusevleri 2. Sokak 5/12, Ankara
Dr. Nurettin Amman:
Doktor, Bahçelievler 35. Sokak 15, Ankara
Dr. Fevzi Aybers:
Doktor, Olgunlar Sokak, 34/4, Ankara

7. Dernek yurdun her yerinde şube açabilir. Bu takdirde Dernekler Kanununun ilgili maddelerine göre hareket edilir.

III. Derneğe Girme ve Çıkma Şartları ve Dernek Üyeleri

8. Dernekler Kanunun 16. maddesine göre, derneklere girmeye ehil olan ve gastroenteroloji ile uğraşan ve ilgilenen her hekim, iki üyenin takdimi ve Yönetim Kurulu kararı ile derneğe girebilir.

9. Dernek üyeleri yılda 500.000 TL (beşyüzbin) den az olmamak üzere Genel Kurul tarafından günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek üye aidatı öderler. Üyelik aidatı mazeretsiz olarak iki yılda üst üste ödemeyen üyenin, üyelik hakları ve üyeliği otomatikman sona erer.

10. Her üye yazılı müracaatla dernekten istediği zaman ayrılabilir. Derneğin tüzük ve amaçlarına aykırı hareket eden ve medeni haklardan mahrum olanlar, derneğin üyesi bulunup, Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymiş bulunan kimselerin, Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kayıtları silinir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Bu gibi hallerde vaki olacak itirazlar, Genel Kurul toplantısında görüşülerek kati karara bağlanır.

11. Dernek amacının gerçekleşmesi için maddi ve manevi yardımda bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile “Fahri Üyelik” tevcih edilebilir. Ancak fahri üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

12. Sayıları beşten fazla olmamak koşulu ile aşağıdaki niteliklere haiz dernek üyelerine ONURSAL BAŞKANLIK verilebilir. Aranılacak nitelikler:
a) En az 20 yıl süreyle gastroenteroloji bilim dalında ve en az 15 yıl süreyle Türk Gastroenteroloji Derneğinde üye olarak bulunmak, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olmak ayrıca/veya Gastroenteroloji Bilim Dalında üstün başarı kazanmış olmak,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulunca oy birliği ile teklif edilmek ve Genel Kurul tarafından onaylanmak,
c) Tıp doktoru olmak.

13.Aşağıdaki nitelikleri taşıyanlara ONURSAL ÜYELİK verilebilir:
a) Derneğe büyük miktarda maddi ve manevi yardımda bulunanlara,
b) Yurt içi ve yurt dışında gastroenteroloji bilim dalında üstün düzeyde çalışma ve araştırma yapanlar ve bunların yapılmasını destekleyenlere,
c) En az 15 yıl süreyle gastroenteroloji bilim dalında hizmet etmiş olan ve bu dalın gelişmesini sağlayanlara, Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı karar ve Genel Kurulca onaylanmak koşullarıyla Onursal Üyelik verilebilir.

IV. Derneğin Merkez Teşkilatı

14. Derneğin merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
c) Genel Merkez Denetleme Kurulu,
d) Genel Merkez Disiplin Kurulu,
e) Başkanlar Kurulu,
g) Bilim Kurulu,
h) Eğitim Kurulu.

15. Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en üst karar ve denetleme organıdır.
a) İki yılda bir olağan olarak toplanır,
b) Kendi yönetim veya denetim kurullarının yahut Genel Merkez üyelerinin beşte birinin yazılı müracaatları üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir.
c) Oluşumu;

(1) Şubelerin yönetim kurullarının asil üyelerinin.
(2) Her şubenin kendi Genel Kurulunda her yirmi üye için bir temsilci olmak üzere seçilecek temsilcilerinin,
(3) Genel Merkez Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin,
(4) Genel Merkeze 1-6-1994 tarihine kadar kaydolmuş üyelerden Genel Merkez üyelik vecibelerini yerine getirenlerin (Genel Merkez üyelerinin şubelere de üye olması caizdir) katılımıyla oluşur.

d) Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu şehirde, Ankara’da yapılır. Demek Genel Merkezi başka bir şehire nakledilemez.

16. Geel Kurul, en az on beş gün öncesinden mahalli bir gazetede toplantı günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek üzere ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. Aynca üyelerin adreslerine mektupla da bildirilir. Bu çağrıda, ilk toplantı çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bir hafta ila iki ay içerisinde yapılması gereken ikinci toplantının günü de bildirilir.

17. Genel Merkez Genel Kurul ilk toplantı nisabı bu tüzüğün 15. maddesinin c fıkrasında belirlenen üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Nisap sağlanamadığı gerekçesiyle yapılacak 2. genel kurulda çoğunluk aranmaz, ancak Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az üye ile toplanamaz. Üyeler yazılı olarak başka bir üyeyi temsilci seçebilirler, fakat bir üye, birden fazla üyeyi temsil edemez.

18. Genel Kurul toplantısı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve onun görevlendireceği biri tarafından açılır. Toplantı nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapıldıktan sonra bir başkan ile başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip açık oyla seçilir. Genel Kurul toplantısında yalnız gündeme konan maddeler müzakere edilir. Ancak mevcut üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin de gündeme konması mecburidir. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Her üyenin bir rey hakkı vardır.

19. Genel Kurul toplantısında alınan kararlar dernek üyelerine ve ilgililere yazı ile tebliğ edilmek suretiyle bildirilir.

20. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin hüviyetleri ile tüzükte yapılacak değişiklikler bir hafta içinde o yerin en büyük mülkiye amirine bildirilir.

21. Genel Kurulun olağan üstü toplanması halinde toplantıda bu toplantıyı icabettiren konulardan gayri hususlar görüşülemez.

22. Genel Kurulun görev ve yetkileri:
a) Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
b) Genel Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile hesaplan ve bilançoyu tetkik ederek kabul veya reddetmek, Yönetim Kurulu ibra veya iskat etmek,
d) Yeni yıl bütçesini incelemek ve onaylamak,
e) Tüzükte değişiklik yapmak,
f) Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarma kararlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlamak.

23. Genel Merkez Yönetim Kurulu
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ile bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçer. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Herhangi bir sebeple ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler geçer.

24. Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Derneğin amacını gerçekleştirecek faaliyetleri yürütmek,
b) Genel Kurulun karar aldığı işleri gerçekleştirmek,
c) Genel Merkez için gerekli memur ve çalışanları tayin ve azletmek,
d) Derneğin bütçesini hazırlamak,
e) Şubelerin yönetim kurullarının çalışmalarını kontrol, koordine etmek ve yönlendirmek,
f) Derneğin resmi yayın organı olan TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ’ni çıkarmak,
g) Etik Kurul, Bilim Kurulu, Eğitim Kurulu v.b. gibi kurulları oluşturmak.

25. Yönetim Kurulu engeç iki ayda bir defa toplanır, kararlarını oy çokluğu ile verir.

26. Genel Başkanın Görevleri:

a) Resmi ve özel işlerde ve derneğin tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun toplantı ve müzakerelerini idare etmek ve verilen kararlan uygulamak, uygulatmak,
c) Tüzük hükümlerinin, çalışma programının ve Genel Kurullarının çalışmalarını koordine etmek,
d) Genel Merkezde kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,
e) Basınla ilişkileri tanzim etmek,
f) Tüm yazışmaları Genel Sekreterle birlikte imzalamak,
g) Genel Kurul raporlarını genel kurula sunmak,
h) Dernekçe çıkarılan yayın organının dernek adına sahibidir,
i) Yokluğunda kendisine ikinci başkan vekalet eder,
j) Başkanlar Kurulunun başkanıdır,
k) Diğer görev ve yetkileri çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

27. Genel Sekreterin görevleri:
Genel Sekreter Genel Merkez adına yazı işlerini idare eder.
a) Dernek kanunun 62. maddesinde belirlenen defterleri tutar. Bu defterler şunlardır:

(1) Üye kayıt defteri,
(2) Yönetim Kurulu karar defteri,
(3) Gelen giden evrak defteri,
(4) Gelir gider defteri,
(5) Bütçe, kesin hesap, bilanço defteri,
(6) Demirbaş defteri,
(7) Diğer defterler,

Bütün bu defterlerin usulünde uygun, eksiksiz ve kazıntısız tutulması, gerekenlerin noterce tasdik edilmesi zorunludur.
b) Resmi yazışmaları hazırlar ve Genel Başkanla birlikte imzalar,
c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlar dağıtımını yapar,
d) Özel ve tüzel kişilerle olan ilişkileri başkanla birlikte düzenler,
e) Halkla ilişkiler basın, araştırma, derleme, hukuki işler ve Genel Merkez personelinin idari işlerini tedvir eder,
f) Çıkarılacak yönetmelikte belirlenen diğer görevlerini yerine getirir.

28. Muhasip, Dernekler Kurulunun 62/5 maddesinde yazılı (Bütçe kesin-hesap ve bilanço) defterini tutar, Derneğin Merkez teşkilatının yıllık bilanço ve kati hesabını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerinden mesuldür.

29. Veznedar, dernek gelirlerinin toplanmasına ve muhafazasına ait işleri yapar. Gelir ve giderleri gösterir bir vezne defteri tutar; bağış, gelir makbuzlarını başkanla, gidenlere ait bütün evrakı başkan ve muhasip ile birlikte imza eder.

30. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri:
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden ibarettir. Tek başına veya birlikte derneğin mali işlerini denetlemek, makbuz ve müsbit evrak dosyalarını tetkik etmek, yapılan giderlerin merkez şubeler Yönetim Kurulları kararlarına uygun olup olmadığını ve tüzükte tespit edilen formalitelere dayanıp dayanmadığını incelemek ve tanzim edeceklere raporları Genel Kurulun normal, ertelenen veya olağan üstü toplantılarına yazılı olarak arz etmekle görevlidirler.
Denetleme Kurulu, lüzum gördüğünde, genel kurulun toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir. Bu durumda olağan üstü Genel Kurul toplantısı yapılması zorunludur.

31. Genel Merkez Disiplin Kurulu
a) Kuruluşu: Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden ibarettir.
b) Görev ve Yetkileri: Dernekler Kanunun gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunca görevlendirildikleri, disiplin soruşturmalarını tek başına veya birlikte yapmak. Soruşturma sonucunu gereği için Yönetim Kuruluna bildirmek.
c) Disiplin Kurulunun verdiği uyarı, kınama, geçici olarak işten el çektirme cezaları doğrudan Yönetim Kurulunca uygulanır. Geçici ihraç cezası genel kurulun tasvibine sunulur.

32. Başkanlar Kurulu
a) Başkanlar Kurulu, etkin fakat istişari bir kuruldur.
b) Genel merkez Yönetim Kurulu asli üyeleriyle, şubelerin başkan ve sekreterlerinin katılmasıyla oluşur. Başkanı Genel Merkez Yönetim Kurulu başkanı, sekreteri Genel Merkez Yönetim Kurulu sekreteridir. Başkan TOPLANTIYA katılamazsa yerine başkanlar Kurulu üyelerinde birini görevlendirebilir.

33. Etik, Bilim ve Eğitim Kurulları
Genel merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az 5 üyeden oluşur. Görev süresi Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir, bu süre içinde üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca, ilgili kurulun tavsiyeleri de alınarak, değiştirilebilir. Kurullar ihtiyaca göre Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla en az 3 üyeden oluşan alt kurullar oluşturabilir.

V: Derneğin Şube ve Teşkilatı

34. Şubeler, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, ondan fazla dernek üyesinin bulunduğu bir ilde, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen beş kişilik bir müteşebbis heyet tarafından kurulur. Kurucuların o yerde en az bir yıldan beri ikamet etmekte olmaları şartı aranır. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunca verilmiş yazılı yetki olmadıkça kongre tertipleyemezler.

35. Şubeler bünye ve bütçeleri itibarı ile merkezden ayrı olup, derneğin genel çalışma programı dolayısıyla Merkez Yönetim Kuruluna bağlıdırlar. Şubeler müşterek çalışmaya uymak ve yıllık çalışma programını tatbik etmek hususunda Merkez Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak mecburiyetindedirler. Şubelerin genel çalışma programı içerisindeki faaliyetleri mahallidir. Herhangi bir şube Yönetim Kurulu, diğer bir şubeyi veya Merkez Teşkilatı ilzam edecek faaliyetlerde bulunamaz.

36. Şubelerin teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu,
d) Şube Disiplin Kurulu,
Şubelerin görevleri ve çalışma şekilleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

37. Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerin ekseriyetinin iştiraki ile toplanır. Şube Genel Kurul toplantısına ait hususlar, bu tüzüğün Merkez teşkilatına ait kısmında zikredilen şartlar dairesinde cereyan eder. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

38. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tararından iki yıl için gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Şube eski Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Şube Yönetim Kurulu seçimi müteakip yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan, bir sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçer.

39. Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl içinde gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden müteşekkil olup, görevleri tüzüğün 30. maddesinde zikredilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir.

40. Şube Disiplin Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından 2 yıl içinde gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Görevleri tüzüğün 31. maddesinde zikredilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir.

VI: Derneğin Gelir Kaynakları

41. Derneğin gelir kaynakları:
a) Üye aidatları,
b) Gerçek ve tüzel kişilerin, vakıfların yapacakları bağış ve yardımlar,
c) Dernekçe tertiplenen balo, gezi, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları, konferans ve kongreler ile yayınlardan sağlanan gelirler,
d) Dernekçe tertiplenen piyangoların gelirleri;
e) Dernek memalikinden elde edilen gelirler,
f) Şubelerin Genel Merkeze ödemekle yükümlü olduğu aidatlar. Dernek siyasi partilerden ve onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek teşekküllerinden herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

42. Derneğin amaç ve maksatlarının tahhakkuku için Dernekler Kanununun 64. maddesi şümulü dahilinde olmak üzere lüzumlu taşınmaz malları satın almak ve bu taşınmaz malları ipotek ederek borçlanmak ve satmak, merkezde Merkez Yönetim Kurulu; şubelerde, Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır. Demek bağış veya vasiyet yolu ile intikal eden taşınmaz malları, İç İşleri Bakanlığı’nın belirleyeceği süre içinde paraya çevirmeye mecburdur.

43. Şubelerin gelirleri ve yıllık hasılatları kendilerine aittir. Merkez teşkilatına yardım için bütçelerinde bir fasıl ayrılır. Bu fasıl bütçenin 1/5 ‘inden aşağı olamaz.

VII. Cezai Hükümler

44. Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, mazeretsiz olarak arka arkaya, 6 aylık üyelik aidatını ödemeyen, derneğin gayesine aykırı hareket eden, dernek içinde kurulu ahenk ve nizamı bozmaya çalışan, namus ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hüküm giyen üyelerle, durumu herhangi bir şekilde Dernekler Kanununa aykırı olduğu tezahür eden üyeler hakkında suçun ağırlığına göre aşağıdaki cezaları tatbik eder:
a) Şahsa yazılı ihtar,
b) Üç günden iki aya kadar dernek toplantılarına katılmaktan alıkoymak,
c) Dernekten çıkarma.

VIII:Tüzük Tadili ve Derneğin Feshi

45. Tüzükte yapılacak değişiklikler, merkezde kayıtlı üyelerle, temsilcilerin en az üçte ikisinin kararı ile yapılır. Ancak değişikliğin konuşulacağı Genel Kurul Toplantısında bu miktar çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. defa toplanmak için, Dernekler Kanununun 21. maddesine göre üyeler çağrılır ve çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayıları ne olursa olsun değişiklik hakkında kararın, oturumda mevcut üyelerin 2/3 oyu ile verilmesi şarttır.

46. Derneğin feshi, tüzüğüne göre toplanacak olan Merkez Genel Kurul Üyeleri ile, temsilcilerin toplamının en az üçte ikisinin huzuru ile yapılır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde, ikinci defa toplanmak için, Dernekler Kanununun 21. maddesine göre üyeler çağrılır ve çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih hususu görüşülebilir. Ancak bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki kararın, mevcut üyelerin 2/3 oyu ile verilmesi şarttır.

47. Derneğin feshi halinde tasfiye edildikten sonra kalan menkul ve gayri menkul malları ve paraları “Ankara Veremle Savaş Derneği”ne kalır.
Ankara Veremle Savaş Derneğinin ve daha evvel feshedilmiş olması halinde “Türkiye Kızılay Cemiyeti”ne kalır. Tasfiye ve devir işi, feshe karar veren Genel Kurulun seçeceği bir heyet tarafından yapılır.

Müteferrik Maddeler

48. Bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde dernekler kamu hükümleri aynen uygulanır.

49. Bu tüzüğü hazırlayan kurucular, İlk Genel Kurul toplantısına kadar aralarından beş kişilik bir Yönetim Kurulu ile üç kişilik Denetleme Kurulu seçmişlerdir.

Geçici Madde 1.
Yeni seçilecek Yönetim Kurulu bu tüzüğün yürütülmesini sağlar.
Not: Bu tüzük değişikliği 18.03.1995 tarihinde toplanan Genel Kurulda kabul edilmiştir. 64 üyenin aşağıdaki sayıda oyları ile şu üyeler Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir:

Genel Başkan : Ali Özden 59 oy
2. Başkan : Burhan Şahin 59 oy
Genel Sekreter: Selahattin Ünal 53 oy
Muhasip : Sedat Boyacıoğlu 44 oy
Üye : Abdülkadir Dökmeci 41 oy

Genel Kurulun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda bu tüzüğün güncelleştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından sağlanmıştır.
Hikmet Akkız ADANA Kemal Serdaroğlu ADANA Macit Ü. Sandıkçı ADANA
Salih Ö. Çolakoğlu ADANA Yılmaz Ergün ADANA Nurettin Mollamahmut ADAPAZARI
Abdülkadir Dökmeci ANKARA A. Tevfik Akıncıoğlu ANKARA Abdurrahman Kadayıfçı ANKARA
Adil Sarp ANKARA Ahmet Alper ANKARA Ahmet Görgül ANKARA
Ahmet Tezel ANKARA Ali Gököz ANKARA Ali Gören ANKARA
Ali Özden ANKARA Ali Reşit Beyler ANKARA Ali Ulvi Öngören ANKARA
Alparslan Gencer ANKARA Aydan Kansu ANKARA Ayhan Keskin ANKARA
Aysel Ülker ANKARA Aytaç Gököz ANKARA Azmi Serin ANKARA
Bahri Ateş ANKARA Bedri Uzunalimoğlu ANKARA Belkıs Ünal ANKARA
Betül Bozkurt ANKARA Bilgi Aktan ANKARA Buğra Kaptanoğlu ANKARA
Buket Altıntaş ANKARA Burçak Kayhan ANKARA Burhan Kayhan ANKARA
Burhan Şahin ANKARA Bülent Sivri ANKARA Bülent Yıldırım ANKARA
Canbek Seven ANKARA Candan Tuncer ANKARA Cihan Yurdaydın ANKARA
Çağlar Baysal ANKARA Doğan Akyol ANKARA Emin Altıparmak ANKARA
Ensar Özdemir ANKARA Enver Üner ANKARA Ercüment Palabıyıkoğlu ANKARA
Erdal Eskioğlu ANKARA Erdem Alptuna ANKARA Erdoğan Kovalı ANKARA
Erol Kesim ANKARA Eyüp Selvi ANKARA F.Savaş Koça ANKARA
Faruk Çetin ANKARA Rgen Batman ANKARA Fikret Demirci ANKARA
Fuat Atalay ANKARA Gonca Tatar ANKARA Gönül Gürkaynak ANKARA
Gülay Temuçin ANKARA Gülen Kaya ANKARA Gürol Öksüzoğlu ANKARA
H.Can Uygurer ANKARA Hakan Bozkaya ANKARA Hakan Akbulut ANKARA
Haldun Gündoğdu ANKARA Halis Şimşek ANKARA Hamdi Taçan ANKARA
Hasan Telatar ANKARA Hülya Över ANKARA I.Sefa Yıldırım ANKARA
İbrahim Doğan ANKARA İlker Gökçe ANKARA İrfan Soykan ANKARA
Kadir Bahar ANKARA Kazım Soylu ANKARA Kemal Dağalp ANKARA
Korel Yalman ANKARA Leziz Onaran ANKARA M. Emin Caner ANKARA
M. Hadi Yaşa ANKARA M.İsmet Yılmazer ANKARA Mehmet Arslan ANKARA
Mehmet Cindoruk ANKARA Mehmet Yıldız ANKARA Metin Savkıllıoğlu ANKARA
Murat Palabıyıkoğlu ANKARA Musa Akoğlu ANKARA Mustafa Gülsen ANKARA
Mustafa Mete Özdoğan ANKARA Mustafa Şerif Onaran ANKARA Müzeyyen Çokdeğerli ANKARA
Necati Örmeci ANKARA Necib Danişoğlu ANKARA Necmettin Karaeren ANKARA
Negüz Sümer ANKARA Neşet Hayri Gökok ANKARA Nevzat Bilgin ANKARA
Nidai Sulhi Atmaca ANKARA Nihat Sipahi ANKARA Nilüfer Bulut ANKARA
Nurgül Şaşmaz ANKARA Nuri Aydın Kama ANKARA Nurten Girgin ANKARA
Nusret Aras ANKARA Orhan Hayri Elbir ANKARA Orhan Özgür ANKARA
Ömer Dönderici ANKARA Özden Uzunalimoğlu ANKARA Perihan Oğuz ANKARA
Sait Bağcı ANKARA Sedat Boyacıoğlu ANKARA Selahattin Ünal ANKARA
Selim Karayalçın ANKARA Senem Küçükbaş ANKARA Serap Arslan ANKARA
Seren Özenirler ANKARA Settar Bostanoğlu ANKARA Sezai Yılmaz ANKARA
Şükrü Dumlu ANKARA Tankut Köseoğlu ANKARA Tevfik Ali Küçükbaş ANKARA
Turhan Cumhur ANKARA Tülay Ölçer ANKARA Tülin Şahin ANKARA
Uğur Kandilci ANKARA Uğur Yılmaz ANKARA Ülkü Dağlı Atalay ANKARA
Ülkü Santaş ANKARA Ümit Bilge Doğan ANKARA Ümit Ünlü ANKARA
Vecih Danişoğlu ANKARA Vedat Erkan ANKARA Vedat Kınmlıoğlu ANKARA
Yasemin Koşar ANKARA Yaşar Acar ANKARA Yılmaz Kadıoğlu ANKARA
Yılmaz Sananç ANKARA Yusuf Bayraktar ANKARA Zerrin Enacar ANKARA
Ziya Öztürk ANKARA Fahri Isıtan ANTALYA Hamdi Aktan ANTALYA
İnci Süleymanlar ANTALYA Mehmet Erdoğan ANTALYA Mehmet Zeki Okudan ANTALYA
Alper Aksüyek BURSA Faruk Melik BURSA M. Enver Dolar BURSA
Macit Gülten BURSA Fikri Canoruç DİYARBAKIR Alil Değertekin DİYARBAKIR
Vedat Göral DİYARBAKIR Ertan Ulusoy EDİRNE Gülbin Dökmeci EDİRNE
Ali Demir ELAZIĞ Nihat Okçu ERZURUM Esat Erenoğlu ESKİŞEHİR
Hayri Gültekin ESKİŞEHİR Tülay Sarıçam ESKİŞEHİR M.Kürşat Bozkurt ISPARTA
A. Kemal Gürbüz İSTANBUL A.Remzi Dalay İSTANBUL Atilla Ökten İSTANBUL
Bekir Küçükkayıkçı İSTANBUL Cem Kalaycı İSTANBUL Ergun Oktay İSTANBUL
Güngör Boztaş İSTANBUL H.Mehmet Sökmen İSTANBUL Hülya Uzunismail İSTANBUL
İsmail Dinç İSTANBUL Levent Demirtürk İSTANBUL Mehmet Altun İSTANBUL
Muzaffer Gürakar İSTANBUL Necati Yenice İSTANBUL Nefise Barlas Ulusoy İSTANBUL
Nurdan Tözün İSTANBUL Nurten Erol İSTANBUL Oktay Yeğinsu İSTANBUL
Osman Barlas İSTANBUL Oya Övünç İSTANBUL Örsan Z. Gönöz İSTANBUL
Öznur Kuşakçıoğlu İSTANBUL Perihan Akın İSTANBUL Rauf Sezer İSTANBUL
S. Fatih Beşışık İSTANBUL Saadettin Hülagü İSTANBUL Sabahattin Kaymakoğlu İSTANBUL
Sebat Özdemir İSTANBUL Sedat Doğan İSTANBUL Süleyman Yalçın İSTANBUL
Şükran Karacadağ İSTANBUL Yılmaz Çakaloğlu İSTANBUL Zeynel Mungan İSTANBUL
Ahmet Aydın İZMİR Ahmet Musoğlu İZMİR Ali Menteş İZMİR
Ali Rıza Sanul İZMİR Avni Aktuğ İZMİR Aziz Ferit Bocutoğlu İZMİR
Eren Akçiçek İZMİR Ethem Tankurt İZMİR Hakan Halıcı İZMİR
Hanefi Çavuşoğlu İZMİR İlkay Şimşek İZMİR Kamil Kayahan İZMİR
M.Ali Bölükoğlu İZMİR Mehmet Dinçer İZMİR Naci Çalış İZMİR
Nadir Yönetçi İZMİR Nafi Yazıoğlu İZMİR Necla Osmanoğlu İZMİR
Oktay Tekeşin İZMİR Orhan Özbal İZMİR Ömer Özütemiz İZMİR
Ömür Gönen İZMİR Raşit Vural Yağcı İZMİR Sadun Koşay İZMİR
Serhat Bor İZMİR Tankut İlter İZMİR Ulus Akarca İZMİR
Yıldıran Songür İZMİR Yücel Batur İZMİR Kadri Güven KAYSERİ
Kemal Özdemir KAYSERİ Ömer Özbakır KAYSERİ Yücel Santaş KAYSERİ
Ali İhsan Doğru KONYA Hayri Karaaslan KONYA Nevzat Baysan KONYA
Fatih Hilmioğlu MALATYA Mehmet Yücesoy MALATYA Onur Akın MALATYA
Musa Recai Uzun MANİSA Koray Öcal MERSİN Süleyman Öztan MERSİN
Mehmet Şengör SAMSUN Nadir Kaya SAMSUN Sait Kapıcıoğlu TRABZON
Tülay Bakır TRABZON Yusuf Uzun TRABZON Atilla Ertan Houston / ABD
Cihat Şen Stuttgart / ALMANYA Münci Kalayoğlu Wisconsin / ABD